© 2011 . All rights reserved. untitled

路牌Mini

一個大指示牌,上面寫著很多細字,也算了(可能不是給人看的),下面額外掛多個Mini指示牌,寫著<<屯門公園>>,也算了,可能是後期加,無謂改個大牌吧,隨便找個位置放吧!

但轉個灣位,就會見到一個正常Size的路牌支架,上面掛著一個Mini指示牌,咁點解咁多地方,用咁多鐵去做個支架,但掛個Mini指示牌呢?

這是從對面馬路望過去,真係一部手機都大過佢!

ShortURL: