© 2012 . All rights reserved. rios_cupnoodlestoy_03

杯麵扭蛋

終於出第二彈啦,今次最鐘意的是牛奶海鮮味,但可惜抽不到……..

但都算抽中咖喱海鮮。

個蟹柳味好似好辣咁………….

ShortURL: